Skip available courses

Available courses

 Развитие на позитивна училищна култира. 10-04-2018. 

Проф. дпн Румен Стаматов

Проф. д-р Галин Цоков

Трети поред Уебинар съвместно с фондация ,,Заедно в час” включващ онлайн хоспитиране на учебен час по Математика , Jump Math на Лилия Борисова ,преподавател по програмата в начален етап в 90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", гр. София.

Цели:

На уебинара:

    Да се запознаят студентите от Педагогически факултет с рефлексията като инструмент за самооценка и саморегулация по време на урочната дейност и по време на конфериране на урока.

    Чрез активното наблюдение на онлайн хоспитирането и последващия го тренинг - рефлексия от страна на учителя-наставник, посредствомспецифичните за инструмента етапи да повишат дидактическата и методическата си компетентности.

На онлайн-хоспитирането:

 Учениците  намират изминало време с помощта на числови линии.

 Учениците сравняват непряко изминало време и го измерват.

Очаквани резултати:

 Студентите  усвояват основните етапи за работа с инструмента за рефлексия и се мотивират за практическото му използване в реална учебна урочна среда.

 Учениците знаят мерните единици за време - минута, час, денонощие.

 Учениците знаят и прилагат при измерване връзките между тях.

Втори поред Уебинар съвместно с фондация ,,Заедно в час” включващ видеонаблюдение  на учебни часове на Лилия Борисова ,преподавател по програмата в начален етап в 90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", гр. София.

Цели:1.Учениците  обобщават и систематизират знания, усъвършенстват умения за събиране и изваждане с преминаване.

В презентационен вид на учениците са предоставени  различни типове задачи. Те са изправени пред предизвикателството да събират и изваждат с преминаване вярно и бързо. В работа по групи  се състезават при решаването на текстови задачи, като упражняват умения за работа в екип, демонстрират комуникативни и социално-междуличностни умения по между си.

ДБТ: Цел: 1. Учениците извършват опитно -изследователска работа за измерване на разстояния, тестване, записване на данни в табличен вид.

2. Учениците прилагат знания за традиционни и нетрадиционни начини за измерване на разстояния.

Чрез дискусия учениците затвърждават знания за начините на измерване на разстояния. В хода на часа прилагат умения за изпълняване на инструкции за работа и  умения за оценяване по зададени критерии.

 

Ще се осъществи  гостуване  в Монтесори детска градина „Къща на децата" (Casa dei Bambini), град София. Монтесори детска градина „Къща на децата" (Casa dei Bambini), град София е общество от родители, преподаватели и деца, изградено на основите на Монтесори принципите. Децата растат в двуезична среда, през целия ден се обучават и играят едновременно на български и английски език. В рамките на един час ще наблюдаваме ситуации със специфичните за Монтесори принципи на обучение в смесена група от деца на възраст от 3 до 6 години. След приключване на хоспитирането ще имаме възможност да дискутираме относно възможностите на Монтесори принципите за обучение на деца от 3 г. до 6 г. възраст.

Част от English at the Museum - авторски формат на екипа на „Музейко" за езиково обучение чрез наука и изкуство за деца от 1-ви до 4-тиклас

Целта на уебинара е да запознаят директори, учители и/или   РКК и университетски преподаватели с възможностите за изграждане на нов модел компютърни кабинети, чрез микрокомпютъра  Intel Compute Stick. Intel Compute Stick е иновативен компютър с много малки размери, съвместим с масовите монитори и мултимедийни проектори в училищата  и университетите. Работи с операционна система Microsoft Windows 10 и позволява инсталирането на всякакъв приложен софтуер.Презентатор: екип на Центъра за творческо обучение.

Занимания по интереси

Цели: 1.Учениците решават казуси, чрез които изграждат отговорно отношение към природата и екологично целесъобразно поведение.

2. Учениците формират активна гражданска позиция и критично отношение към отрицателни постъпки на възрастните и на техните приятели към природата.

3. Учениците развиват социално-междуличностини умения, вяра в собствения потенциал и презентационни умения при решаване на различни казуси.

В този урок учениците са поставени в ситуации да обсъждат казуси, свързани с неприемливо поведение спрямо природата. Обединяват се около общо решение и го отстояват пред останалите учениците, демонстрират изслушване и зачитане на чуждо мнение, проявяват увереност за справяне в проблемна ситуация, проявяват отговорно поведение и убеждават, че то има значение за бъдещето на природата.

Основната цел за провеждането на уебинара е да се покаже на студентите от Педагогически факултет един учебен час по английски език в трети клас в мултикултурна среда. Да се наблюдават учебни дейности и изпълнение на поставени задачи, балансирано разпределени във времето определено за учебния час чрез приложението на иновативни методи на обучение.

Коментират се методически системи за запознаване и усвояване на понятията обиколки на триъгълник, правоъгълник и квадрат, лице на правоъгълник и квадрат. Акцентира се върху практическото значение на знанията чрез решаване на задачи с геометрично учебно съдържание.

Пламен Милтенов (pmiltenoff@stcloudstate.edu) от Сейнт Клауд Юниверсити в Минесота, Димитрина Докимова (ddokimova@gmail.com) от математическа гимназия гр. Варна, Гергана Мартинова и Радостина Тодорова, библиотекари, Нов български университет (library@nbu.bg)ви канят на разговор / дискусия относно теоретичните и практичните възможности за използването на игри и игрови методи в образованието.Предварителни въпроси и наблюдения са добре дошли и се очакват на следните социални медии:

Изкуството на кавала-традиция и съвременност

Целта на уебинара е двупосочна. От една страна занятието цели да запознае студентите на Педагогически факултет с постиженията на една мотивирана преподавателка по английски език - Златка Димитрова в работата й със слабо мотивирани ученици от ромски произход. От друга страна, конферентната връзка ще позволи на учениците от 5-ти клас да осъществят контакт със студенти и преподавателите на Педагогически факултет и така да чуят оценка за нивото на своите знания умения, както и представа за социалния живот и възможности извън тяхното населено място. Надеждата ни е тези ученици не само да завършат гимназия и средно образование, а и да добият нужния кураж, за да продължат образованието си във висше учебно заведение. Това израстване е единственият им шанс да надскочат ограниченията на социалната си среда, да развият необходимата комуникативна и социална компетентност, за да потърсят подкрепа и да се интегрират в динамично променящия се обществен живот.

test_conference

Уважаеми колеги,

Добре дошли на среща за представяне на JUMP Math - методика за преподаване на математика в предучилищна възраст, началното и средното училище с пълен набор учебни материали за ученици и подробни инструкции за учители, разработена от Джон Майтън - математик и драматург от Канада. JUMP Math се внедрява в България от Института за прогресивно образование вече пета година. Сто и петдесет учители с около 2500 деца работят по системата и постигат отлични резултати.

На срещата ще се представи философията и принципите на методиката и ще се покаже видеозапис на урок. Ще се даде пространство за въпроси, отговори и коментари.